Phap ly bat dong san Vung Tau

PHÁP LÝ: Hướng dẫn phân loại nhà theo cấp

Đưa mô hình hành chính tập trung của tỉnh

vào hoạt động

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

PHÁP LÝ